THE E’ER INSCRUTABLE | Alpha and Omega: Approaching the Issue of Time

“’Εν ἀρχή ῆν ὁ λὀγος, καì ὁ λóγος ῆν πρòς τòν θεóν, καì θεòς ῆν ὁ λóγος. οὗτος ῆν ἐν ἀρχὴ πρòς τòν θεóν. πάντα δι’ αύτοῦ  έγένετο, καì χωρìς αύτοῦ έγένετο ούδὲ ἔν. ὃ γέγονεν έν αύτῷ ζωὴ ἦν, καì ἡ ζωὴ ἦν τò φῶς τῶν άνθρώπων· καì τò φῶς ἐν τῇ σκοτíᾳ φαíνει, καì ἡ σκοτíα αὐτò οὐ κατέλαβεν.”

“In the beginning there was the word, and the word was with God, and God was the word. This was in the beginning with God.